حضور شرکت رایاپردازش هوشمند امیرکبیر در نمایشگاه هفته پژوهش

این نمایشگاه از دوشنبه ۳ دی ماه الی پنج شنبه ۶ دی ماه برگزار شد. در این نمایشگاه، نرم افزار یادگیری مجازی امیرکبیر (نیما)، نیز مورد استقبال قرار گرفت.

نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار - بنر