ویدئوهای راهنمای کاربری ورود به سامانه کلاس مجازی نیما

نحوه ورود به کلاس مجازی از طریق مرورگر

نحوه استفاده از کلاس ذخیره شده

نحوه ورود به کلاس مجازی از طریق

VCDesktop و استفاده از کلاس ذخیره شده

نحوه ورود به کلاس مجازی از طریق موبایل