محتوای الکترونیکی:

آموزش الکترونیکی مبتنی بر وب را می‌توان به دو بخش همزمان و غیرهمزمان تقسیم کرد. پر واضح است که در هر دو روش مذکور، محدودیت‌های مکانی از طریق شبکه جهانی مرتفع شده‌است. با این حال محدودیت زمانی مخاطبین، تاثیر زیاد وضعیت استاد بر کیفیت ارائه مطالب و مواردی این چنین سبب شده‌ است که روش غیرهمزمان برای برخی انواع آموزش از مطلوبیت خاص خود برخوردار باشد.
بی شک مهمترین بخش طراحی هر دوره آموزشی تولید محتوای الکترونیکی علمی دوره و سپس نحوه ارائه آن به مخاطبین خواهد بود. در تولید محتوای الکترونیکی بخش اول (تولید محتوای علمی) مانند هر دوره دیگری نیازمند استفاده از خبرگان علم مربوطه می‌باشد. مزیت اصلی محتوای الکترونیکی در شیوه ارائه مطالب علمی به مخاطبین است. امکان طراحی سناریوی مطلوب و ارزیابی آن، ابزارهای قدرتمند چندرسانه‌ای، امکان اصلاح و ویرایش مطالب در حین تولید و … باعث تسهیل ارائه مطالب علمی در فرم ایده‌آل خود به مخاطب خواهند بود.
در این راستا شرکت رایاپردازش هوشمند امیرکبیر در ارتباط با جامعه علمی کشور در حوزه‌های مختلف و با بهره‌گیری از مجرب‌ترین متخصصان تولید محتوای الکترونیکی اقدام به تولید با کیفیت‌ترین و اثربخش‌ترین محتواهای الکترونیکی تعاملی و غیرتعاملی در قالب‌های مختلف می‌نماید. محتوای آموزشی استاندارد، سناریو نویسی منحصر به فرد، توجه به اثرگذاری و کیفیت بالای تولید از مهم ترین ویژگی‌های محتواهای تولید شده توسط این شرکت است.