برگزاری بیست و نهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

کنفرانس مهندسی برق ایران بیست و نهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ۲۸ تا ۳۰ اردیبهشت ماه توسط انجمن علوم مهندسی برق ایران به صورت مجازی با همکاری شرکت رایاپردازش هوشمند امیرکبیر…