بله، در صورتی که یک لوگو با اندازه و کیفیت مناسب در اختیار داشته باشید، می‌توان آن را در محیط سامانه درج نمود.